• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slider

Kontakt:

Napíšte nám:

Zákazky s nízkou hodnotou podľa §117

INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA CENOVÝCH PONÚK

Názov zákazky :

Oprava plynového kúrenia v Kultúrnom dome v Gemerskej Panici

Predmet zákazky :

Stavebné práce

Postup verejného obstarávania :

Podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní

Názov a adresa verejného obstarávateľa:

Úradný názov : Obec Gemerská Panica

IČO : 00318698

Poštová adresa : 980 46 Gemerská Panica 46

Zoznám uchádzačov, ktorí predložili cenové ponuky a poradie úspešnosti :

P.

č.

Obchodné mená uchádzačov

Cena spolu

s DPH

Poradie úspešnosti

Poznámka

1.

Florián Demeter

STAV-VODAX

049 33 Kunova Teplica

5 245,70

2.

Nie je platca DPH

2.

Attila Halász

980 46 Gemerská Panica 132

5 143,50

1.

Nie je platca DPH

3.

VKP Pálmai s.r.o.

Štúrova 1017/32

982 01 Tornaľa

6 416,16

3.

Platca DPH

Úspešný uchádzač:

Attila Halász, 980 46 Gemerská Panica 132

Spracoval :

Ing. A. Hlaváčová

V Gemerskej Panici dňa 30. 3. 2017

                                              

VÝZVA  NA  PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK

zákazka podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predmet zákazky (§ 3 zákona) :

Stavebné práce

Názov zákazky :

Oprava plynového kúrenia v Kultúrnom dome v Gemerskej Panici

Číslo zákazky :

          270/2017

I.    Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa

Úradný názov : Obec Gemerská Panica

IČO : 00318698

Poštová adresa : 980 46 Gemerská Panica 260

Kontaktná osoba pre VO : Michal Fedor

Tel.: 047/5522913

e-mail.: gemerska.panica@gmail.com

II.  Opis predmetu zákazky

II.1. Miesto  uskutočnenia  stavebných prác :

Kultúrny dom Gemerská Panica

II.2. Stručný opis zákazky:                                                                                                                                    

2.1 Predmetom zákazky je: Oprava plynového kúrenia v Kultúrnom dome v Gemerskej Panici

2.2 -  výmena plynového kotla

      -  dodávka a montáž 8 ks radiátorov  + termostatické ventily

      -  vyvložkovanie komína

      -  ďalšie dodávky a práce súvisiace so zákazkou

      Bližší rozpis dodávok a prác je vo výkaze výmer

      Záujemcovia si môžu výkaz výmer vyžiadať vo formáte xsl u verejného obstarávateľa.

Iné podmienky:

Uchádzač musí mať oprávnenie na uskutočnenie požadovaných stavebných prác.

II.3.  Obhliadka miesta plnenia:

        Nevyžaduje sa.

II.4. Termín uskutočnenia stav prác:

Najneskôr do 30. 6. 2017

II.5.  Možnosť rozdelenia zákazky :

Iba na celý predmet zákazky

ÁNO/ NIE

Na ktorúkoľvek časť zákazky

ÁNO/NIE

II.6.  Predloženie variantných riešení :

Nepovoľujú sa – ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk

II.7.  Jazyk ponuky :

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku

II.8.  Mena :

eur

III.  Administratívne informácie

III.1.  Podmienky na získanie súťažných podkladov :

Neuplatňuje sa, všetky potrebné informácie sú uvedené v tejto výzve

III.2.  Lehota na predkladanie ponúk: 

Dátum : Do 28. 03. 2017

Čas :       Do 10:00 hod.

III.3.  Predloženie ponuky:

Uchádzač predloží ponuku  e-mailom na adresu verejného obstarávateľa alebo v listinnej podobe v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode I. tejto výzvy v lehote na predkladanie ponúk. Rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Obal musí byť označený menom a  adresou verejného obstarávateľa,  menom  a  adresou  uchádzača,  nápisom  NEOTVÁRAŤ!  a  heslom „ Oprava plynového kúrenia“.

III.4.   Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané: 

Do 1. 9. 2017

III.5.  Predpokladaná hodnota zákazky v eur bez DPH:

5 400,00 eur                 

IV.  Podmienky účasti 

IV.1.  Podmienky účasti týkajúce sa        

          osobného postavenia :

Neuplatňuje sa

IV.2.  Finančné a ekonomické postavenie :

Neuplatňuje sa

IV.3.  Technická alebo odborná spôsobilosť :  

Neuplatňuje sa

IV.4.  Ostatné  požiadavky :

.              

                                                                                                                             

V.  Vyhodnotenie ponúk

V.1.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk :

Najnižšia cena

V.2.  Spôsob hodnotenia :

Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo celkom v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky. Ponuka s najnižšou cenou bude vyhodnotená ako úspešná. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Ako platná ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky požadované náležitosti uvedené vo výzve. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční na základe doručených ponúk.

VI.  Spôsob vzniku záväzku

VI.1.  S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo alebo vystavená objednávka.

VI.2. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky :

Predmet zákazky bude financovaný   z rozpočtu   verejného    obstarávateľa, pričom preddavky nebudú poskytnuté. Úhrada faktúr bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov, podľa dohody s úspešným uchádzačom. Verejný obstarávateľ uhradí faktúru za riadne uskutočnené stav.  práce.

VII. Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie :

VII.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento postup verejného obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit verejného obstarávateľa alebo budú pre neho inak neprijateľné.

Komunikácia   medzi   verejným  obstarávateľom  a uchádzačmi   bude   zabezpečovaná    e-mailom alebo písomne poštovou zásielkou. 

Uchádzač vo svojej ponuke môže navrhnúť ekvivalent tovaru rovnakého alebo vyššieho parametra.

Otváranie cenových ponúk sa uskutoční dňa 28. 3. 2017 o 11:00 hod. Otvárania cenových ponúk sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý predložil cenovú ponuku, alebo ním splnomocnená  osoba.

Obec Gemerská Panica, 980 46  Gemerská Panica 260

Oprava a rekonštrukcia kotolne a požičovne riadov    

 Zadávanie zákazky

/Stavebné práce- zákazka s nízkou hodnotou/

                                                                             

Predmet zákazky :    „Oprava kotolne a požičovne riadov“

Miesto uskutočnenia stavebných prác: Gemerská Panica

Za verejného obstarávateľa:                                                                                                    Michal Fedor

                                                                                                                                               zastupujúci starosta obce

                                                                                                             

Zadávanie    zákazky  v  súlade   s   § 117   zákona                                                   

č. 343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní  a o zme-                                    

ne a doplnení niektorých zákonov uskutočnil :                                                            01.03.2017

Marec  2017

VÝZVA  NA  PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK

zákazka podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predmet zákazky (§ 3 zákona) :

Stavebné práce

Názov zákazky :

Oprava kotolne a požičovne riadov

Číslo zákazky :

216/2017

I.    Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa

Úradný názov : Obec Gemerská Panica

IČO : 00318698

Poštová adresa : 980 46 Gemerská Panica 260

Kontaktná osoba pre VO : Michal Fedor

Tel.: 047/5522913

e-mail.: gemerska.panica@gmail.com

II.  Opis predmetu zákazky

II.1. Miesto  uskutočnenia  stavebných prác :

Kultúrny dom Gemerská Panica

II.2. Stručný opis zákazky:                                                                                                                                    

2.1 Predmetom zákazky je: Oprava kotolne a požičovne riadov

2.2 – výmena podlahy v kotolni a požičovni  o výmere 300 m2

       -  oprava plechovej strechy

       - oprava vnútorných omietok stien a stropov

       - maľovanie

Iné podmienky:

Uchádzač musí mať oprávnenie na uskutočnenie požadovaných stavebných prác.

II.3.  Obhliadka miesta plnenia:

        Nevyžaduje sa.

II.4. Termín dodania tovaru:

najneskôr do  07.06.2017

II.5.  Možnosť rozdelenia zákazky :

Iba na celý predmet zákazky

ÁNO/ NIE

Na ktorúkoľvek časť zákazky

ÁNO/NIE

II.6.  Predloženie variantných riešení :

Nepovoľujú sa – ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk

II.7.  Jazyk ponuky :

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku

II.8.  Mena :

eur

III.  Administratívne informácie

III.1.  Podmienky na získanie súťažných podkladov :

Neuplatňuje sa, všetky potrebné informácie sú uvedené v tejto výzve

III.2.  Lehota na predkladanie ponúk: 

Dátum : 07.03.2017

Čas :       Do 10:00 hod.

III.3.  Predloženie ponuky:

Uchádzač predloží ponuku  e-mailom na adresu verejného obstarávateľa alebo v listinnej podobe v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode I. tejto výzvy v lehote na predkladanie ponúk. Rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Obal musí byť označený menom a  adresou verejného obstarávateľa,  menom  a  adresou  uchádzača,  nápisom  NEOTVÁRAŤ!  a  heslom „ Oprava kotolne“.

Súčasťou ponuky musí byť ponukový list.

III.4.   Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzača viazané: 

Min. do  01.06.2017

III.5.  Predpokladaná hodnota zákazky v eur bez DPH:

 2.000,- €

IV.  Podmienky účasti 

IV.1.  Podmienky účasti týkajúce sa         

          osobného postavenia :

Neuplatňuje sa

IV.2.  Finančné a ekonomické postavenie :

Neuplatňuje sa

IV.3.  Technická alebo odborná spôsobilosť :  

Neuplatňuje sa

IV.4.  Ostatné  požiadavky :

Uchádzač doručí tovar na adresu uvedenú v bode I.

.                                                                                                                                            

V.  Vyhodnotenie ponúk

V.1.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk :

Najnižšia cena

V.2.  Spôsob hodnotenia :

Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo celkom v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky. Ponuka s najnižšou cenou bude vyhodnotená ako úspešná. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Ako platná ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky požadované náležitosti uvedené vo výzve. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční na základe doručených ponúk.

VI.  Spôsob vzniku záväzku

VI.1.  S úspešným uchádzačom bude uzatvorená.  vystavená objednávka.

VI.2. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky :

Predmet zákazky bude financovaný   z rozpočtu   verejného    obstarávateľa, pričom preddavky nebudú poskytnuté. Úhrada faktúr bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov, podľa dohody s úspešným uchádzačom. Verejný obstarávateľ uhradí faktúru za riadne uskutočnené stav.práce.

VII. Doplňujúce informácie

Ďalšie informácie :

VII.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento postup verejného obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit verejného obstarávateľa alebo budú pre neho inak neprijateľné.

Komunikácia   medzi   verejným  obstarávateľom  a uchádzačmi   bude   zabezpečovaná    e-mailom, prípadne písomne poštovou zásielkou. 

I

NFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA CENOVÝCH PONÚK

Názov zákazky :

Oprava kotolne a požičovne riadov

Predmet zákazky  (§ 3 zákona) :

Stavebné práce

Postup verejného obstarávania :

Podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní

 Názov a adresa  verejného obstarávateľa:

Úradný názov : Obec Gemerská Panica

             IČO : 00318698

Poštová adresa :  980 46  Gemerská Panica 46

 Zoznám uchádzačov, ktorí predložili cenové ponuky a poradie úspešnosti  :

P.

č.

Obchodné mená  uchádzačov

Cena spolu

 s DPH

Poradie úspešnosti

Poznámka

   1.

Stavomontáže B + B s.r.o.

Mierová 165

982 01  Tornaľa

2 836,16

3.

Platca DPH

2.

R & B INTEX s.r.o.

Mierová 43/87

982 01  Tornaľa

2 700,77

2.

Platca DPH

3.

TORNSTAV s.r.o.

Dlhá 142/19

982 01  Tornaľa

2 330,74

1.

Platca DPH

Úspešný uchádzač:

Spracovala :

A. Hlaváčová

V  Gemerskej Panici  dňa 7. 3. 2017

                                              

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: