Slovenská ikonaMagyar ikonaEnglish ikona

Školstvo

Základná škola vznikla v roku 1945, kedy boli  všetky školy poštátnené.

Do roku 1949 fungovala ako osem triedna ľudová škola s vyučovacím jazykom slovenským. Zároveň od roku 1949 boli povolené aj triedy s vyučovacím jazykom maďarským. Vyučovalo sa na dve smeny, pretože priestorové podmienky boli nedostačujúce. Triedy s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským  boli dvojtriedne.

V roku 1959 obyvatelia obce si  svojpomocne postavili novú školskú budovu s dvomi učebňami a učiteľským bytom. V tejto budove bola umiestnená maďarská škola. Slovenské triedy ostali v pôvodnej budove a až do roku 2000 kedy sa presťahovali do školy s vyučovacím jazykom maďarským.

Z dôvodu šetrenia prevádzkových nákladov, sa obec rozhodla premiestniť základnú školu v roku 2007 do budovy materskej školy, kde sídli dodnes.

Základná škola v Gemerskej Panici je štátna, neplnoorganizovaná, poskytuje primárne vzdelávanie v slovenskom jazyku,  pod vedením 2 pedagógov.

Zriaďovateľom školy  je obec Gemerská Panica a jej  súčasťou je Školský klub detí.

V obci už vyše 60 rokov pôsobí Materská škola  Gemerská Panica 258 (MŠ), ktorá  poskytuje predprimárne vzdelanie a celodennú starostlivosť deťom vo veku 3 – 6 rokov.

Deti majú možnosť všestranne rozvíjať svoju osobnosť v aktivitách a činnostiach pod vedením 2 kvalifikovaných učiteliek.

Bohatý program a výchovná činnosť vo všetkých oblastiach vzdelávania dávajú predpoklady na bezproblémové zvládnutie úloh spojených so vstupom dieťaťa do základnej školy a na ďalší aktívny život v spoločnosti.

Stravovanie pre deti a zamestnancov zabezpečuje školská jedáleň, ktorá je súčasťou areálu základnej a materskej  školy.

Škola sa zapája aj do kultúrneho života v obci. Spolu s MŠ pripravujú pekné kultúrne vystúpenia na Mesiac úcty k starším, Deň obce, Vianočný program, Deň matiek, Deň rodiny a pod.

Viac informácii nájdete na stránkach: